Các thuật ngữ liên quan đến Backlink bạn thường gặp

 • Link Juice

  Thuật ngữ này được sử dụng để tham khảo giá trị của một liên kết đến một trang web hoặc trang nhất định. Khi...
 • No-follow Link

  Các liên kết này không cho bất kỳ link juice với trang web / trang và không tính vào xếp hạng công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không muố...
 • Do-follow Link

  Tất cả các liên kết theo mặc định là do-follow nghĩa là họ sẽ vượt qua link juice cho đến khi bạn đặt cho nó một liên...
 • Anchor text

  Đây là văn bản được gạch chân màu xanh có thể nhấp vào trong một siêu liên kết. Các tính năng này hoạt động t&#...
 • Linking Root Domains

  Điều này đề cập đến số lượng liên kết được liên kết trở lại trang web của bạn từ cùng một tên mi...
 • Internal Links

  Liên kết đi từ trang này sang trang khác trong cùng một trang web được gọi là liên kết nội bộ (Internal Links) hoặc liên kết...
 • Low-quality Links

  Các liên kết đến từ spam, tự động, v.v … các trang web có liên kết chất lượng thấp và có thể làm hỏng bảng x...