Do-follow Link

Tất cả các liên kết theo mặc định là do-follow nghĩa là họ sẽ vượt qua link juice cho đến khi bạn đặt cho nó một liên kết no-follow.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

 • Link Juice

  Thuật ngữ này được sử dụng để tham khả...
 • No-follow Link

  Các liên kết này không cho bất kỳ link juice với trang w...
 • Anchor text

  Đây là văn bản được gạch chân màu xanh c&#...
 • Linking Root Domains

  Điều này đề cập đến số lượng liên ...
 • Internal Links

  Liên kết đi từ trang này sang trang khác trong cùng một t...