No-follow Link

Các liên kết này không cho bất kỳ link juice với trang web / trang và không tính vào xếp hạng công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không muốn trang web bạn đang tham khảo để tăng xếp hạng, hãy sử dụng No-follow Link. Ví dụ về No-follow Link trong HTML là

<a href="http://www.website.com" rel="nofollow">Văn bản</a>

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?