• Tất cả các liên kết theo mặc định là liên kết ‘follow’. Điều này có nghĩa là khi trình thu thập thông tin của công c...
  • Hình phạt của Google

    04/10/2020 22:31:20
    Một hành động khác mà Google đã thực hiện để duy trì chất lượng kết quả tìm kiếm của họ là áp đặt cá...