Xây dựng Backlinks

  • Liên kết follow và nofollow

    Tất cả các liên kết theo mặc định là liên kết ‘follow’. Điều này có nghĩa là khi trình thu thập thông tin của công c...
  • Hình phạt của Google

    Một hành động khác mà Google đã thực hiện để duy trì chất lượng kết quả tìm kiếm của họ là áp đặt cá...